800 انسی لومن27.78 تا 304.4 اینچ22.000:1ALPD1024x768 XGA