سینما خانگیسفید5000 انسی لومن80 تا 150 اینچ16:9ALPDخانگیFull HD (1920*1080)